استفاده از آموزش های «کدنورد» به منزله قبول شرایط زیر است:

۱) هر آموزش سفارش داده شده، صرفا مختص استفاده دریافت کننده اصلی آن محصول است و فرد دریافت کننده، نباید آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد.

۲) کلیه مسئولیت های مرتبط با صحت علمی محتوای آموزشی ارائه شده، مربوط به مدرس مجموعه آموزشی است و «کدنورد» مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۳) آموزش های «کدنورد» به عنوان منبع مطالعه و یادگیری فردی می باشند. کدنورد و مدرسین مجموعه های آموزشی، مسئولیتی در قبال پاسخگویی به پرسش های علمی و موردی استفاده کنندگان از آموزش ها ندارند.

۴) آموزش های «کدنورد»، صرفا برای اهداف آموزشی طراحی شده اند. کدنورد مسئولیتی در استفاده از محتوای آموزش ها در پیاده سازی آزمایشگاهی، صنعتی و ساخت عملی ندارد.